Ochrana osobných údajov

1. Spracúvanie osobných údajov


Spoločnosť KL Logistic Service spol. s.r.o., Esterházyovcov 32/3192, 924 01 Galanta (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva vaše osobné údaje v súlade s GDPR nariadením (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Naše pravidlá ochrany osobných údajov upravujú spracúvanie a uchovávanie osobných údajov našou spoločnosťou.
 

2. Účely spracúvania osobných údajov


Účel spracúvania Kategórie osobných údajov Doba uchovávania Právny základ Kategórie príjemcov
Evidencia požiadaviek titul, meno a priezvisko, adresa, e-mail,   číslo telefónu 6 mesiacov Súhlas dotknutej osoby -
Marketing meno, priezvisko a e-mail 5 rokov Súhlas dotknutej osoby -
Evidencia uchádzačov o zamestnanie titul, meno a priezvisko,  adresa, dátum narodenia a ďalšie vami uvedené údaje  v životopise 1 rok Súhlas dotknutej osoby -


3. Umiestnenie osobných údajov


Vaše osobné údaje sú spracúvané KL Logistic Service spol. s.r.o. sú umiestnené v Slovenskej republike. Fyzicky sa nachádzajú na serveroch umiestnených v hostingovom centre a na prevádzke prevádzkovateľa, ktoré sa nachádzajú v Slovenskej republike.

4. Pravidlá ochrany osobných údajov


Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré máme o vás, sú nesprávne alebo neúplné, tak nás môžete požiadať o sprístupnenie týchto informácií, opravu alebo o ich vymazanie. Požiadavku na prístup k osobným údajom je možné vybavovať niektorou z nasledujúcich metód:

e-mailom na adresu kovac@kllogistic.sk
poštou na adresu: KL Logistic Service spol. s.r.o., Esterházyovcov 32/3192, 924 01 Galanta

Fyzická osoba (ďalej len „dotknutá osoba“) má právo získať od KL Logistic Service spol. s.r.o.  potvrdenie o tom či sa o nej spracúvajú osobné údaje. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

účele spracúvania osobných údajov
kategórii spracúvaných osobných údajov
identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné
dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia
práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov
práve podať návrh na začatie konania
zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, 
existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu
 

Aby sme boli schopný odpovedať na žiadosti o prístup k osobným údajom, tak dotknutá osoba musí:

podať žiadosť pomocou schváleného formulára žiadosti o prístup k osobným údajom
poskytnúť prevádzkovateľovi dostatočné informácie na overenie svojej totožnosti (aby sa zabezpečilo, že osoba, ktorá požaduje informácie, je dotknutou osobou alebo jej právnym zástupcom)

Prevádzkovateľ musí poskytnúť odpoveď dotknutým osobám, ktoré žiadajú o prístup k ich osobným údajom do 30 kalendárnych dní od prijatia žiadosti.

Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada v časovom období šiestich mesiacov, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
V prípade, že sa chcete sťažovať na to, ako sme spracúvali vaše osobné údaje, obráťte sa na našu poverenú osobu, ktorej adresa je kovac@kllogistic.sk alebo písomne na adresu: Esterházyovcov 32/3192, Galanta, 924 01.  Naša zodpovedná osoba potom preskúma vašu sťažnosť a bude s vami spolupracovať, aby ste túto záležitosť vyriešili.
 
Ak stále máte pocit, že vaše osobné údaje neboli riadne spracúvané v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu údajov a podať sťažnosť tam.

5. Cookies 


Za účelom zlepšenia poskytovaných služieb pre Vás využívajú naše stránky súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky.

Tým, že používame súbory cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies nastavením vo Vašom prehliadači, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke.

Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo nám umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky. Žiadny z použitých cookies neobsahuje osobné informácie, iba všeobecné informácie za účelom štatistiky návštevnosti, a prevádzkovo potrebných informácií technického rázu.

Typy súborov cookies sú:

súbory cookies relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstránia 
trvalé súbory cookies, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas - tieto trvalé súbory cookies môže užívateľ vymazať 

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.
 
Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.
 
Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.